Μαλλίδου Α., και T. Babalola. ‘Τι επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την υγιή γήρανση των ηλικιωμένων’;. Νοσηλεία και Έρευνα, τ. 15, τχ. 58, Μάιος 2021, https://nursingcareresearch.gr/index.php/nursing-care-and-research/article/view/75.